!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Senaste Nytt !

Motioner till 2018 års föreningsstämma

Publicerad: 2018-02-12
Uppdaterad: 2018-02-12

Föreningsstämma äger rum måndag 14 maj 2018 klockan 19.00

Motioner till Stämman kan lämnas till och med den 16 mars.

Motionerna lämnas i Brf Svea torn postfack i foaéjen.

Kallelse till stämman utsänds mellan den 2:e och 16:de April.

Dagordning och övriga handlingar till föreningsstämman utsänds senast den 26:e April.

Hjärtligt välkmomna till årets stämma vars plats anges i Kallelsen.

Utskriftvänlig version

Brandskyddskontroll

Publicerad: 2017-12-04
Uppdaterad: 2017-12-04

Årlig kontroll av lagstadgat Brandskydd.

 Styrelsen låter kontrollera Brandskyddet i Svea torn särskilt våra rökgasluckor och trapphus.

 Det är viktigt att hålla trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Barnvagnar och annat brännbart får generellt sett inte förvaras i trapphus.

 En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter.

STÄNG IN BRANDEN, brinner det i din lägenhet så tag dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig-då sprider sig inte branden så fort , eftersom varje lägenhet är en brandcell.

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna då i din lägenhet och vänta till Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Trapphuset är räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

 Under december månad kommer styrelsen låta kontrollera att vi följer brandlagens anvisningar.

 Styrelsen ber dig kontrollera att din egen brandvarnare i din lägenhet fungerar och att du är försiktig med levande ljus.

Trevlig Lucia

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Behöver du en cykel

Publicerad: 2017-11-17
Uppdaterad: 2017-11-17

De övergivna cyklarna, efter föreningens cykelförrådsrensning har nu tillfallit föreningen enligt lagen om hittegods.

Styrelsen har beslutat att låta alla medlemmar få tillfälla att köpa en cykel.Priset per cykel är 300 kr. Pengarna från försäljningen tillfaller föreningen och kommer att användas till att bekosta dryck och förtärning till minglet efter 2018 års föreningsstämma i maj.

De cyklar som blir kvar kommer att tas hand om av ett  företag som arbetar med återvinning och försöljning av begagnade cyklar.

Är du intresserad av att komma och titta på cyklarna för att eventuellt köpa köpa en? Hör då av dig till Ellen Agrenius Kushner på ellen.agreniuskushner@gmail.com senast den 1 december så får du mer information om när och hur försäljningen kommer att gå till.

Vänlga hälsningar

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Inbrytningsförsök den 5-8 oktober

Publicerad: 2017-10-09
Uppdaterad: 2017-10-09

Styrelsen misstänker att någon eller några försöker bryta sig in i vår fastighet.

 1. Ett försök att bryta upp lilla ytterdörren mot Valhallavägen gjordes – detta misslyckades dock.
 2. En avbruten och böjd sax upphittades utanför lilla ytterdörren.
 3. Ett bärbart USB-batteri upphittades utanför lilla ytterdörren.
 4. En ”uteliggare ” sågs natten till söndagen 7 okt komma upp från källaren och gå ut genom stora ytterdörren mot löjtnantsgatan ,,,,,ingen åverkan upptäcktes dock på våra källardörrar.
 5. Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att vara observanta och inte släppa in obehöriga vid in-utpassage.

 Svea Torn är privat område så presentera dig gärna för ”obekanta” och erbjud din hjälp för att hitta till den person som avses besökas.

Utskriftvänlig version

Nytt datum - 22 oktober -för Veidekke öppet hus

Publicerad: 2017-09-03
Uppdaterad: 2017-09-03

Veidekke har ändrat datum för sin information och öppet hus på byggarbetsplatsen och det nya datumet är söndag 22 oktober klockan 1100- 1300.

Läs mer om detta på anslag i våra hissar.

Utskriftvänlig version

Sommarinfo från Veidekke

Publicerad: 2017-06-30
Uppdaterad: 2017-06-30

Information från byggarbetsplatsen till dig som bor vid Sveakvarteren:
Nu skapas fler bostäder i de kommande två etapperna; Svea Symfoni och Svea Serenad. Veidekke Entreprenad, som ansvarar för produktionen, arbetar för att minimera olägenheten, men arbetena vid byggarbetsplatsen kan upplevas som störande. Det är oundvikligt vid ett projekt av den här omfattningen och vi ber om din förståelse för under en tid framåt och tackar för visat tålamod. Vi som jobbar med att utveckla området är trygga i att det här långsiktigt blir en riktigt fin plats att vistas på.
Är du nyfiken på de nya bostäderna, besök www.sveasymfoni.se och www.sveaserenad.se
Vad händer nu?
Under sommaren förekommer bara lättare arbeten som inte är störande. Den 21 augusti startar sedan
fortsatt husproduktion med montering av en mobil kran som efter ca två månader ersätts med två större tornkranar. En på torget och en längre bort mot Lidingövägen och i samband med det startar
husproduktionen på allvar med full stomresning. Byggelementen kommer på stora lastbilar via infarten på Lidingövägen. På senhösten i oktober planeras starten med att ansluta det följande bostadshuset i Svea Symfoni med det befintliga huset i Svea Fanfar, vilket pågår i ca två månader. Under vintern eller tidig vår 2018 planeras just det första huset vara färdigbyggt och arbetena fortsätter med att bygga klart resten.
Öppet hus – save the date
Notera datumet för ett större öppet hus onsdagen 13 september kl.16.30-18.30. Då bjuder vi in alla
kringboende, visar bygget och berättar mer om hur det kommer att bli. Representanter från alla tre delar i Veidekke kommer att finnas på plats: Veidekke Entreprenad, Veidekke Boende och Veidekke Nära

Informationsplats på www.sveakvarteren.se
Kika gärna in på webbsidan sveakvarteren.se där vi håller dig uppdaterad om vad som händer på byggarbetsplatsen. En länk till en webbkamera över arbetsområdet finns också och på sidan hittar du
även kontaktuppgifter samt ett formulär för frågor och synpunkter.

Trevlig sommar önskar vi som jobbar med Sveakvarteren!
Med vänlig hälsning
Anna-Karin Franzén
Projektgruppen för Sveakvarteren

vidarbefordrat 30 juni 2017 Styrelsen

Utskriftvänlig version

Protokoll föreningsstämma 2017-05-15

Publicerad: 2017-06-05
Uppdaterad: 2017-06-08

Protokoll över föreningsstämman den 15 maj anslogs den den 5 juni 2017 på föreningens samtliga anslagstavlor och hemsida samt utdelades i varje medlems postfack den 8 juni 2017.

Protokollet i orginal förvaras av styrelsen.

//Styrelsen 

 

Utskriftvänlig version

Matavfallsförsöket avbryts

Publicerad: 2017-05-24
Uppdaterad: 2017-05-24

Med anledning av att det vid upprepade tillfällen har spritt sig en dålig lukt i entrén från matavfallsåtervinningen så har Styrelsen beslutat att avsluta försöket med matavfallsåtervinningen. 
 
En sista tömning av kärlen kommer att ske den 25 maj. Stockholms vatten kommer sedan att hämta kärlen någon gång under vecka 22.
 
Styrelsen kommer att undersöka alternativa lösningar för matavfallsåtervinning.
 
Styrelsen
Utskriftvänlig version

Helgarbete av Veidekke 22-23 och 29-30 april.

Publicerad: 2017-04-21
Uppdaterad: 2017-04-21

Veidekke informerar om helgarbete på två helger i April 2017.

Informationen om detta finns på www.sveakvarteren.se och anslås särskilt i våra hissar och på vår hemsida.

se bifogad fil.

Styrelsen

Dokument

Brev till grannar_TORNET_april 2017HissinfoBrfsveatorn.pdf 2017-04-21
Utskriftvänlig version

Kallelse till föreningsstämma 15 maj

Publicerad: 2017-04-11
Uppdaterad: 2017-04-11

                                  KALLELSE

Till ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Svea Torn
Föreningsmedlemmarna i Brf Svea Torn kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Plats: Brf Svea fanfar samlingslokal Lansen, Melodislingan 10 (kod meddelas senare)

Tid: 15 Maj 2017, klockan 19.00

Allmänt:  Vid stämman har varje medlem en (1) röst. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en (1) röst.

 Medlem får företrädas av ombud som inte är medlem i föreningen. Ombudet skall visa fullmakt i original och får företräda endast en (1) medlem.

Endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen är röstberättigad.

Medför legitimation för röstregistrering.

 Dagordning:

 • Stämmans öppnande.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av ordförande vid stämman.
 • Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
 • Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 • Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Styrelsens årsredovisning.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fastställande av resultat- och balansräkning.
 • Beslut om resultatdisposition.
 • Fråga om ansvarsfrihet for styrelseledamöterna.
 • Arvode för styrelsen och revisorer.
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av revisorer och suppleanter.
 • Val av valberedning.
 • Motioner och Styrelsens statusrapport ”Garagefrågan”
 • Stämmans avslutande.
 • Handlingar till Brf Svea Torn föreningsstämma 2017 utdelas i postfacken senast den 1 maj, innnehåll;     Kallelse, Årsredovisning med förvaltningsberättelse, Revisionsberättelse, Motioner & Statusrapport samt Inbjudan till Mingel och öppen frågestund direkt efter stämman.
Utskriftvänlig version

Cykelrensning i cykelförrådet

Publicerad: 2017-04-11
Uppdaterad: 2017-04-13

Föreningen har genomfört en rensning av cyklar i vårt cykelförråd i enlighet med tidigare meddelande till nuvarande medlemmar att låta märka sin cykel i cykelförrådet före den 31 mars 2017.

Den 10 april 2017 kontrollerades märkningen och de cyklar som var omärkta betraktas numera som hittegods enligt hittegodslagen 

Tretton ( 13 ) omärkta cyklar förvaras nu som hittegods på en annan plats. Efter tre ( 3 ) månader, antingen omhändertar polisen cyklarna eller så lämnar föreningen cyklarna till "cykelåtervinning "

Fram till den 10 juli 2017 kan alltså medlem, mot beskrivning av sin cykel, återfå sin " upphittade omärkta cykel" genom att kontakta ellen.agrenius@gmail.com eller styrelsen för Brf Svea torn.

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Ny in-utpassering Svea torn

Publicerad: 2017-03-17
Uppdaterad: 2017-03-22

 För att försvåra för obehöriga att smita in i fastigheten när nu bägge ytterdörrarna öppnas och stängs samtidigt med en relativt lång öppningstid, så införs ett nytt system för inpassering.

APTUS (övre kodlås porttelefoni )

Ytterdörr och innerdörr öppnas samtidigt då medlem blir uppringd ifrån adresslistan i APTUS  och medlem via sitt angivna telefonnummer öppnar dörren. Be gästen att kolla att ingen obehörig smiter in.

BEWATOR ( nedre kodlås ).

Ytterdörren öppnas med aktuell kod eller din lägenhetstagg varvid innerdörren till Hissfoajén förblir stängd.

Innerdörren till Hissfoajén öppnas med det inre BEWATOR kodlåset med aktuell kod eller din lägenhetstagg och ytterdörren förblir stängd.

 Armbågsknappar ( dörröppningar  för utgång )

Armbågsknapparna för automatisk öppning öppnar endast en dörr i taget.

OBS

Aktuell Portkod  fungerar i yttre och inre entré 07:00-19:00

Bricka utan kod: 07:00-19:00

Bricka med kod -ditt lägenhetsnummer : 19:00-07:00

Utskriftvänlig version

14 mars sopsugen funkar igen

Publicerad: 2017-03-15
Uppdaterad: 2017-03-15

sopsugens stopp åtgärdat och soprören klara att användas igen

Utskriftvänlig version

13 mars 0900 stopp i soprören

Publicerad: 2017-03-13
Uppdaterad: 2017-03-13

Vår samfällighetssopsug har stopp i systemet och styrelsen ber dig att vänta med att kasta dina hushållssopor tills sopsugen åter fungerar.

Sopsugen är felanmäld och vi meddelar när felet är åtgärdat.

mvh

Styrelsen

Utskriftvänlig version

Valberedningen informerar

Publicerad: 2017-02-23
Uppdaterad: 2017-02-23

 1. Från Valberedningen

Vill du vara med i föreningens styrelse?

För mer information – välkommen att kontakta valberedningen!

Hans Friberg              hasse.friberg@telia.com

eller

Sven Hammarbäck    tornet39@gmail.com

Utskriftvänlig version

Föreningsstämma den 15 maj - med senaste inlämning av motioner 31 mars.

Publicerad: 2017-02-23
Uppdaterad: 2017-02-23

Föreningsstämma äger rum den 15 maj 2017 .

Motioner till stämman kan lämnas till och med den 31 mars.

Motionerna lämnas i styrelsens postfack i foajén.

Kallelse för stämman utsänds  mellan den 3 och 17 april.

Dagordning och övriga handlingar utsänds senast 28 april.

Styrelsen

 

 

Utskriftvänlig version